$15.00

Onion, garlic, white wine, tomato paste, demi glacé, flour, rosemary.